NY SOGNEGÅRD | GLOSTRUP

“Dette forslag tager udgangspunkt i en læsning af kirken og sognegården, som elementer i en park. Parken med kirken og sognegården, betragtes som et samlet anlæg. Der peges således på, at kirkegården og parken, som landskabelige træk, i høj grad er med til at definere oplevelsen af kirken  såvel som den nye sognegård.

Dernæst kortlægges de parker, der ligger i gangafstand til kirken og den nye sognegård.
Forslagsstillerne udpeger således en række værdifulde, grønne rum, og indskriver den nye ”Sogneparken” i dette parkstrøg.

Analysen anvendes til at definere forslagets hovedgreb, der tager afsæt i fortællingen om den nye sognegård som en destination i parkstrøget, og den nye sognegård placeres med sine to forskudte  længehuse, næsten som en ”bevægelse” i det grønne parkstrøg.

De to længe-huse er forskudt i såvel højde, som i plan. Længerne følger henholdsvis kirkegårdsmuren og Østervej. Det vinklede rum, der opstår dér hvor de to længer overlapper hinanden, danner sognegårdens foyer. Foyeren er udformet som en forlængelse af uderummene, hvor belægningen fra ankomstpladsen følger med ind i rummet.

Længebygningernes forskydning i plan, danner en veldefineret ankomstplads mod syd, med frit udsyn op mod kirken, og en tilsvarende plads mod nord, der fungerer som P-plads, for alle de ønskede pladser. Dette forslag viser, som det eneste af de indleverede, at det er muligt at skabe plads til al parkering på terræn, fremfor i konstruktion.

De to længer er i henholdsvis én høj etage og i to fulde etager. I den laveste af bygningerne ligger salen og møderummene. Tagformen udnyttes ved at disse vigtige, samlende rum går til kip, samtidig med at der skabes plads til teknik i en indvendig forsatsvæg, der følger tagformen. Køkken og konfirmandstue er placeret ovenpå hinanden i forlængelse af salen. Køkkenets placering er optimal i forhold til servering i møderum og sal, og vareindlevering kan foregå fra det nordlige ankomstrum.

Arbejdspladserne er placeret samlet i den to-etages bygning langs kirkegårdsmuren.
Gartnerfunktionen, samt kirke- og kirkegårdskontorer er placeret i stueetagen og præstekontorer og øvrige kontorfunktioner er placeret på 1.sal. I denne etage udnyttes loftshøjden også, så kontorerne får en ekstra rumlighed.

Der etableres kælder under den østlige længe samt under en del af foyeren. Kælderen indrettes med teknik og depoter, samt med publikumsfaciliteter.

De to længer er beklædt med kobber på langsider og tag, mens gavlene fremstår åbne med store glasfacader. I gavlene trækkes kobberbeklædning med rundt i en bred kant, der understreger sammenhængen mellem tag og facader.

Facadebeklædningen er trukket op til 1.sal i den østlige fløj, og de kontorer i stueetagen, der vender ind mod kirkegårdsmuren, har store glaspartier fra gulv til loft.”

Projektets Nøgletal

Bygherre: Glostrup Sogns Menighedsråd
Omfang: Ny sognegård | Projektkonkurrence
Areal: 1328 m²
Gennemført: 2018
Budget: Niras + Thing & Brandt Landskab